Louwrens Koen Prokureurs bied 'n Gratis Insolvensie evaluasie diens.
Louwrens Koen Prokureurs
Park straat 755, Arcadia, Pretoria
012 343 0267
koen@louwrenskoen.co.za

 


Home Insolvensie, Likwidasie, Sekwestrasie Verduidelik Insolvensie Wet Woordomskrywings
Insolvensie Wet Woordomskrywings

"rekening", met betrekking tot 'n kurator, beteken na gelang van die geval 'n
likwidasierekening of 'n distribusierekening of 'n kontribusierekening of 'n aanvullende
likwidasierekening of distribusierekening of kontribusierekening;

"bankinstelling" beteken 'n bankinstelling soos omskryf in artikel 1 van die
Bankwet, 1965 (Wet 23 van 1965), en geregistreer of voorlopig geregistreer of geag
geregistreer te wees as 'n bankinstelling ingevolge artikel 4 van daardie Wet, maar nie
ook 'n voorlopig geregistreerde bankinstelling wat na die inwerkingtreding van die
Insolvensiewysigingswet, 1972, aldus voorlopig geregistreer is nie;
[Omskrywing van "bankinstelling" ingevoeg by a. 1 van Wet 6 van 1972.]

"bouvereniging" beteken 'n bouvereniging soos omskryf in artikel 1 van die
Bouverenigingswet, 1965 (Wet 24 van 1965), en finaal geregistreer of geag finaal
geregistreer te wees as 'n bouvereniging ingevolge artikel 5 van daardie Wet;
[Omskrywing van "bouvereniging" ingevoeg by a. 1 van Wet 6 van 1972.]

"hof" of "die hof", met betrekking tot een of ander aangeleentheid, beteken die
provinsiale of plaaslike afdeling van die hooggeregshof wat kragtens artikel honderd-
negen-en-veertig of honderd-een-en-vyftig in daardie aangeleentheid bevoeg is, of 'n
regter van daardie afdeling; en met betrekking tot 'n misdryf volgens hierdie Wet of in artikel agt, ses-en-twintig, negen-en-twintig, dertig, een-en-dertig, twee-en-dertig,
paragraaf (a) van subartikel (3) van artikel vier-en-dertig, twee-en-sewentig, drie-en-
sewentig, vyf-en-sewentig, ses-en-sewentig, agt-en-sewentig, of honderd-sewen-en-
veertig omvat die uitdrukking "hof" of "die hof" 'n magistraatshof wat ten opsigte van die
betrokke misdryf of aangeleentheid bevoeg is;

"skuldenaar", in verband met die sekwestrasie van 'n skuldenaar se boedel,
beteken 'n persoon of vennootskap of die boedel van 'n persoon of vennootskap wat 'n
skuldenaar volgens die gewone betekenis van die woord is, met uitsondering van 'n
regspersoon, maatskappy of ander vereniging van persone wat kragtens die wet op
maatskappye gelikwideer kan word;

"vervreemding" of "vervreem" beteken 'n oordrag of afstand van regte op goed en
omvat 'n verkoop, huur, verband, pand, lewering, betaling, kwytskelding, skikking,
skenking of 'n kontrak in die sin, maar omvat nie 'n vervreemding tot voldoening aan 'n
order van die hof nie;

"vrye oorskot", met betrekking tot 'n insolvente boedel, beteken daardie deel van
die boedel wat nie aan 'n preferente reg onderhewig is nie op grond van 'n spesiale
verband, stilswygende hipoteek, pand of retensiereg;
[Omskrywing van "vrye oorskot" gewysig by a. 2 (a) van Wet 16 van 1943.]
"Staatskoerant" ......
[Omskrywing van "Staatskoerant" ingevoeg by a. 2 (b) van Wet 16 van 1943 en geskrap
by a. 1 van Wet 49 van 1996.]

"te goeder trou", met betrekking tot die vervreemding van goed, beteken sonder
bedoeling om skuldeisers by die verkryging van betaling van hulle vorderings te kort te
doen of om een skuldeiser bo 'n ander voor te trek;
"onroerende goed" beteken grond en elke reg op grond of minerale wat
geregistreer kan word in 'n kantoor in die Republiek wat bestem is vir die registrasie van
grondtitels of die reg om te myn;

"insolvent", indien as 'n selfstandige naamwoord gebesig, beteken 'n skuldenaar
wie se boedel onder sekwestrasie is en omvat, na gelang van die samehang, ook so 'n
skuldenaar voor die sekwestrasie van sy boedel;

"insolvente boedel" beteken 'n boedel wat onder sekwestrasie is;

"magistraat" omvat 'n addisionele magistraat en 'n assistent-magistraat;

"Meester", met betrekking tot een of ander aangeleentheid, beteken die Meester
van die Hooggeregshof binne wie se ampsgebied daardie aangeleentheid behandel moet
word en omvat 'n Assistent-Meester;

"geregsbode" beteken 'n geregsbode van 'n magistraatshof en omvat 'n onder-
geregsbode;
"Minister" beteken die Kabinetslid wat vir die regspleging verantwoordelik is;
[Omskrywing van "Minister" ingevoeg by a. 1 van Wet 16 van 2003.]

"roerende goed" beteken elke soort goed en elke reg wat nie onroerende goed is
nie;

"preferensie"
, met betrekking tot 'n vordering teen 'n insolvente boedel, beteken
die reg op betaling van daardie vordering uit die bate van die boedel met voorkeur bo
ander vorderings, en "preferent" het 'n daarmee ooreenstemmende betekenis;   "goed" beteken roerende goed of onroerende goed, waar ook al in die Republiek geleë en omvat voorwaardelike regte op goed met uitsondering van die voorwaardelike regte van 'n fidei kommissaire erfgenaam of legataris;

"Republiek" ......
[Omskrywing van "Republiek", voorheen omskrywing van "Unie", bygevoeg by a. 2 (d) van Wet 16 van 1943 en geskrap by a. 1 van Wet 49 van 1996.]

"sekuriteit", met betrekking tot die vordering van 'n skuldeiser van 'n insolvente
boedel, beteken goed van daardie boedel waarop die skuldeiser 'n preferente reg het
kragtens 'n spesiale verband, stilswygende hipoteek van 'n verhuurder, pand of
retensiereg;

"sekwestrasieorder"
beteken 'n order van die hof waardeur 'n boedel gesekwestreer word en omvat 'n voorlopige order wat nie vernietig is nie;   "balju" omvat 'n onderbalju;

"spesiale verband" beteken 'n verband wat enige onroerende goed verhipotekeer of 'n notariële verband wat roerende goed spesiaal daarin beskryf, verhipotekeer ingevolge artikel 1 van die Wet op Sekerheidstelling deur Middel van Roerende Goed, 1993 (Wet 57 van 1993), of so 'n notariële verband geregistreer voor 7 Mei 1993 ingevolge artikel 1 van die Wet op Notariële Verbande (Natal), 1932 (Wet 18 van 1932),
maar sluit nie in enige ander verband wat roerende goed verhipotekeer nie;
[Omskrywing van "spesiale verband" ingevoeg by a. 2 (c) van Wet 16 van 1943 en
vervang by a. 4 van Wet 57 van 1993 en by a. 1 (1) van Wet 157 van 1993.]

"Hooggeregshof
", "Afdeling van die Hooggeregshof" en "Provinsiale of Plaaslike Afdeling van die Hooggeregshof" ......
[Omskrywing van "Hooggeregshof" ingevoeg by a. 2 (c) van Wet 16 van 1943 en geskrap by a. 1 van Wet 49 van 1996.]

"die Gebied"
......
[Omskrywing van "die Gebied" ingevoeg by a. 2 (c) van Wet 16 van 1943 en geskrap by
a. 1 van Wet 49 van 1996.]


"handelaar" beteken iemand wat 'n handel, besigheid, bedryf of onderneming dryf waarin goed verkoop word of gekoop, ingeruil of vervaardig word om verkoop of verruil te word of waarin bouwerk van watter aard ook al verrig word of wat openbare vermaaklikheid of onthaal beoog, of wat die besigheid van 'n hotelhouer of losieshuishouer dryf, of wat as makelaar of agent van 'n ander optree by die verkoop of
koop van enige goed of by die huur of verhuur van onroerende goed; en elkeen word by die toepassing van hierdie Wet (behalwe by die toepassing van subartikel (10) van artikel een-en-twintig) as 'n handelaar beskou tensy bewys word dat hy nie 'n handelaar is soas
in die voorgaande omskrywe nie: Met dien verstande dat indien iemand die handel, besigheid, bedryf of onderneming dryf om goed te verkoop wat hy deur middel van boerdery geproduseer het (hetsy persoonlik of deur 'n diensbode), die bepalings van hierdie Wet wat alleen op handelaars betrekking het, nie op hom in verband met sy genoemde handel, besigheid, bedryf of onderneming van toepassing is nie;

"kurator" beteken die kurator van 'n boedel wat onder sekwestrasie gesit is en omvat 'n voorlopige kurator;

 
  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
SlideShow Pro Module v2.0 by JT


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday141
mod_vvisit_counterYesterday134
mod_vvisit_counterThis week703
mod_vvisit_counterLast week1032
mod_vvisit_counterThis month1181
mod_vvisit_counterLast month3563
mod_vvisit_counterAll days283447
Visitors Counter

Powered by Joomla!. Designed by: css joomla templates reseller hosting cheap Valid XHTML and CSS.